OKAYO EJ-5T

Radiowy system do tłumaczeń i oprowadzania

Instrukcja obsługi

Schemat urządzenia


 1. Przełącznik POWER/MUTE (zasilanie/wyciszenie) (wskaźnik wyciszenia)
 2. Przełącznik wyboru kanału/poziomu dźwięku
 3. Wyświetlacz LCD
 4. Osłona siatkowa (ukryty mikrofon)
 5. Złącze mikrofonu zewnętrznego
 6. Ukryty wskaźnik ładowania
 7. Złącze sygnału zewnętrznego
 8. Otwór na pasek do zawieszenia na szyi
 9. Złącze ładowarki prądu stałego
 10. Otwór paska
 11. Pasek do zawieszenia na szyi
 12. Klips
 13. Złącze ładowania

Konfiguracja i instalacja


Włączenie zasilania

 1. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez pół sekundy powoduje uruchomienie urządzenia i włączenie podświetlenia ekranu LCD.
 2. Przy włączonym zasilaniu przycisk świeci się na niebiesko.
 3. Urządzenie zostanie włączone i będzie gotowe do odbioru sygnału audio w ciągu dwóch sekund.

Wyłączenie zasilania

 1. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez dwie sekundy powoduje wyłączenie zasilania.
 2. Wyłączenie zasilania powoduje wyłączenie wyświetlacza LCD oraz wszystkich wskaźników.

Wybór kanału

 1. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET przez dwie sekundy powoduje uruchomienie trybu wyboru kanału.
 2. Wybór żądanego kanału możliwy jest za pomocą przycisków + oraz – w czasie gdy numer kanału mruga. Potwierdzenia wyboru dokonuje się przyciskiem SET.

Przełączanie pomiędzy trybem wyciszenia/mowy

 1. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Mute (wyciszenie) przez dwie sekundy powoduje zmianę pomiędzy trybem wyciszenia a trybem mowy.
 2. Tryb wyciszenia sygnalizowany jest czerwoną diodą LED, tryb mowy sygnalizowany jest niebieską diodą LED.

Wyświetlenie kanału

* Naciśnięcie przycisku SET powoduje wyświetlenie aktualnie używanej częstotliwości.

Wybór mocy wyjściowej/Maksymalna liczba dostępnych kanałów

 1. W celu uruchomienia trybu wyboru należy przy wyłączonym zasilaniu urządzenia nacisnąć jednocześnie przyciski SET oraz POWER.
 2. Na wyświetlaczu LCD pokazana zostanie maksymalna dostępna liczba kanałów: 640-664 MHz, 794-806 MHz oraz 863-865 MHz. Wyboru żądanego kanału dokonuje sie za pomocą przycisków + i -.
 3. Potwierdzenia wyboru dokonuje się za pomocą przycisku SET. Wybór zostanie zatwierdzony automatycznie, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
 4. Na wyświetlaczu LCD pokazany zostanie symbol Hi/Lo oznaczający wysoki/niski poziom mocy wyjściowej. Wyboru żądanego poziomu mocy dokonuje się za pomocą przycisków + i -/
 5. Potwierdzenia wyboru dokonuje się za pomocą przycisku SET. Wybór zostanie zatwierdzony automatycznie, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Zmiana poziomu dźwięku

* Po naciśnięciu przycisku + lub – na wyświetlaczu LCD pojawi się aktualnie wybrany poziom dźwięku (w przedziale 1 ~ 3).

Tryb ładowania (dotyczy ładowania w ładowarkach HDC-530, HDC-520, HDC-502)

 1. Tryb ładowania sygnalizowany jest czerwonym kolorem diody LED.
 2. Pełne naładowanie baterii sygnalizowane jest zielonym kolorem diody LED.
 3. Umieszczenie urządzenia w podstawce ładującej powoduje odłączenie zasilania.
 4. Wystąpienie błędu podczas ładowania sygnalizowane jest mruganiem czerwonej diody LED oraz symbolu baterii na wyświetlaczu LCD. Powodem takiego stanu rzeczy może być kilka:
  1. Temperatura baterii w trakcie ładowania przekroczyła 60 st C.
  2. Czas ładowania w podstawce ładującej był dłuższy niż siedem godzin.
  3. Bateria jest uszkodzona.

Synchronizacja częstotliwości

 1. Po włączeniu zasilania nastąpi synchronizacja częstotliwości. W przypadku braku sygnału audio przez dziesięć minut urządzenie wyłączy się. W trakcie synchronizacji wskaźnik MUTE mruga na niebiesko a podświetlenie wyświetlacza LCD jest włączone.
 2. Naciśnięcie przycisku MUTE po wyświetleniu kanału na ekranie spowoduje wejście w tryb synchronizacji. W przypadku braku sygnału audio przez dwadzieścia sekund urządzenie wyłączy się.
 3. W przypadku, gdy synchronizacja się powiedzie urządzenie przełączy się w tryb MUTE (wyciszenie), co sygnalizowane jest czerwoną diodą LED.
 4. Przy wykorzystaniu 20- lub 30-miejscowej ładowarki synchronizacja sygnalizowana jest mruganiem zielonego wskaźnika LED, a następnie na wyświetlaczu LCD pokazany zostanie aktualny stan ładowania.
 5. Urządzenie może powtórzyć synchronizację z wykorzystaniem ładowarki.

Inne

W celu wyzerowania urządzenia należy jednocześnie wcisnąć przyciski +/- i włączyć zasilanie.